top of page
חיפוש
  • יוסף רייטן

תיקון 126 לחוק התכנון והבניה והשפעתו הצפויה על היטל ההשבחה מתכנית ח-500

עודכן: 12 באוק׳ 2020

במסגרת התיקון נקבע הסדר חדש לעניין היטל השבחה בגין תכניות כוללניות, שיאושרו החל מכניסת התיקון לתוקף. תכנית כוללנית הינה תכנית שלא ניתן להוציא מכוחה היתר בניה, וכזו שהוגדרה כתכנית כוללנית, כמו לדוגמא תכנית תא/5000. לפי הסדר זה, ההשבחה בגין תכנית כוללנית תתווסף לשומת היטל ההשבחה שתוצא בעתיד בגין תכנית שתאפשר הוצאת היתרי בניה.

להבנתי, משמעותו של תיקון לחוק הינה כי החייב בהיטל השבחה בגין תכנית כוללנית יהיה הבעלים של המקרקעין בעת שתאושר התכנית המפורטת העתידית. לפיכך מי שיהיה בעלים באותו מועד ישלם היטל השבחה גם בגין התכנית הכוללנית וגם בגין התכנית המפורטת העתידית.

ביחס לתכניות כוללניות שאושרו לפני התיקון לחוק נקבע הסדר מיוחד:

  1. אם לא בוצעה עסקת מכר במקרקעין עד יום פרסום תיקון 126 לחוק, אזי יחול ההסדר לעניין תכניות כוללניות חדשות, כפי שתואר לעיל.

  2. אם בוצעה עסקת מכר במקרקעין לאחר כניסתה לתוקף של התכנית הכוללנית ולפני פרסומו של התיקון לחוק, יחולו הוראות מעבר, על פיהן להבנתי, החייב בתשלום היטל ההשבחה בגין התכנית הכוללנית יהיה המוכר. עם זאת, ככל שטרם שולם על ידו היטל ההשבחה לפי שומה סופית, יהיה המוכר זכאי לדרוש כי השומה בגין התכנית הכוללנית תיערך רק לאחר אישורה של תכנית נוספת החייבת בהיטל. בהוראות המעבר הובהר כי בנסיבות הללו, תשלום ההיטל בגין אישורה של התכנית הכוללנית (בו חייב המוכר) במועד אישורה של התכנית המפורטת העתידית, לא יותנה במימוש הזכויות נוסף.

הערכת מצב ליום 24/7/2018:

מאחר ובאופן פורמלי תכנית ח-500 לא הוגדרה כתוכנית כוללנית, למרות שמבחינה מהותית היא כזו, עולה כי התיקון לחוק לא חל עליה. לפיכך, העירייה לא תהיה מנועה מלהוציא שומות היטל השבחה בעקבות התיקון לחוק. ככל שהעירייה סבורה שתכנית ח-500 משביחה את המקרקעין, היא צפויה להוציא שומות היטל השבחה. הדברים צפויים להתברר בימים הקרובים.


526 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

תוכנית 505-113937 הקובעת את תחום האיחוד והחלוקה העתידי במתחם ח/500 פורסמה לתוקף בתאריך 30/4/2024

התוכנית נועדה להגדיר את תחום האיחוד והחלוקה העתידי על מנת להכליל בתחומו גם חלקות הנופלות בתוואי המטרו. בעקבות כך בתקופה הקרובה צפויות להתפרסם הודעות הפקעה לחלקות בתוואי המטרו. תוכנית דומה אושרה גם במת

bottom of page