top of page

מכרזים למכירת זכויות במקרקעין במתחם ח-500

9.9.2020

חלקה 226 בגוש 6752

החלקה מוצעת למכירה במסגרת הליכי כינוס נכסים.

המועד האחרון להגשת הצעות- 30/9/2020.

לצפיה במודעה שפורסמה על-ידי כונסי הנכסים

מפת גושים ח-500

מפת גושים ח-500

bottom of page