top of page
חיפוש
  • יוסף רייטן

עיריית חולון שוקלת עמדתה בנוגע להשבחה הנובעת מכניסתה לתוקף של תכנית ח-500

עודכן: 12 באוק׳ 2020

תכנית ח-500 פורסמה למתן תוקף בתאריך 9/1/2018, ולפיכך נכנסה לתוקף 15 יום לאחר מכן. הוועדה המקומית לתכנון ובניה חולון חייבת על-פי דין לגבש החלטה האם להוציא חיובי היטל השבחה לכל מי שמוכר קרקע החל ממועד זה. עסקאות רבות שהתבצעו לאחר מועד זה לא יכולות להסתיים ברישום בפנקסי המקרקעין, עד אשר העירייה לא תגבש החלטה סופית האם בכוונתה להוציא שומות היטל השבחה בשלב הנוכחי. הבסיס להחלטה זו היא בדיקה שמאית שתחווה דעתה האם תכנית ח-500 היא בכלל תכנית משביחה. בסוגיה זאת כבר הבעתי דעתי לפני שנה וחצי באתר זה (במסגרת שאלות נפוצות) ולפיה , ע"פ עניות דעתי, תכנית ח-500 אינה משביחה את המקרקעין מכל בחינה, וכפי שפורסם כאמור כדלקמן:

העיסוק בנושאי היטל השבחה נתון לשינויים מתמידים (חקיקה ופסקי דין). אין לדעת איזה גישה תאמץ הוועדה הוועדה המקומית לתכנון ובניה חולון ביחס לסוגיית ההשבחה מתוכנית ח-500, את זה ימים יגידו. מה שניתן לומר, בשלב זה, באופן כללי הוא את הדברים הבאים:

  1. ההשבחה צריכה להימדד בין שני מצבי תכנון : מצב קודם (תוכנית תיקון מס' 3) ומצב חדש (תוכנית ח/500). שתי התוכניות הנ"ל הן ברמה של תוכנית מתאר. כלומר, שתיהן קבעו שיש צורך בהכנת תוכניות מפורטות על מנת שניתן יהיה לממש את הבניה.

  2. קשה לראות באופן מובהק איך תוכנית ח/500 מגבירה את הזמינות בהשוואה למצב התכנוני הקודם.

  3. תוכנית ח/500 לא משנה את המפתח להקצאת זכויות כפי שנקבע בתוכנית הקדמת (תיקון מס' 3).

  4. ניתן לסכם כי קיימת אפשרות לכך שהוועדה המקומית לתו"ב חולון תאמץ גישה לפיה בגין אישורה של תוכנית ח-500 לא יוצאו שומות היטל השבחה ובעקבות כך, החיוב בהיטל השבחה יידחה עד למועד אישור התוכניות המפורטות ופרסום טבלאות האיזון.

לחילופין אם יוצאו שומות, הרי שצפוי שהן תהיינה מינוריות יחסית לשווי השוק של החלקות (כלומר יסתכמו באחוזים בודדים).

נשמח לייעץ בנושא זה ולעדכן באתר מידע ותובנות שיתגבשו בעקבות כך.


341 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

תוכנית 505-113937 הקובעת את תחום האיחוד והחלוקה העתידי במתחם ח/500 פורסמה לתוקף בתאריך 30/4/2024

התוכנית נועדה להגדיר את תחום האיחוד והחלוקה העתידי על מנת להכליל בתחומו גם חלקות הנופלות בתוואי המטרו. בעקבות כך בתקופה הקרובה צפויות להתפרסם הודעות הפקעה לחלקות בתוואי המטרו. תוכנית דומה אושרה גם במת

bottom of page